ADMINISTRATION

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor. Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
  2. Kunskaper om olika programvaror.
  3. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
  4. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
  5. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  6. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
  7. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen administration 1 omfattar de sju punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

ADMADM01

Kursfakta

Kursnamn:Administration 1
Kurskod:ADMADM01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Administration 1 bygger på kursen information och kommunikation 1.

Tidigare kurs Administration A, ADM1201.

Förutsättningar

Förutsättningar för att läsa kursen är:
Program som krävs: Word, Excel, Power Point, OpenOffice.org”

OBS! Information om provbokning och provtillfällen finns på första sidan under Mina Exlearn nyheter!

Litteratur

Administration 1 Fakta och övningar. Johansson M, Westerblad S.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147113965

ADMADM02

Kursfakta

Kursnamn:Administration 2
Kurskod:ADMADM02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Administration 1 – (ADMADM01), eller motsvarande. Grundläggande datakunskap eller motsvarande. Fördjupade kunskaper i kalkyl- och ordbehandlingsprogram. Svenska motsvarande gymnasienivå.

Tidigare kurs: Administration B, ADM1202.

Förutsättningar

Förutsättningar för att läsa kursen är:
att installera programmen Word, Excel, OpenOffice.org

OBS! Information om provbokning och provtillfällen finns på första sidan under Mina Exlearn nyheter!

Litteratur

OBS! Behöver inte köpas, ingår i kursen.

Administration B – Faktabok. Johansson M, Westerblad S.
Förlag: Liber AB.
Ingår i kursen under delmoment 1 och 2

Administration B – Uppdrag. Johansson M, Westerblad S.
Förlag: Liber AB.
Ingår i kursen under delmoment 3 och 4