FILOSOFI

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna ska även få stifta bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga utvecklingen. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till olika verklighetsuppfattningar samt olika kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till existentiella, värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla redskap för att analysera och värdera information och därmed utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande samt förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta argument. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga nyanser och argumentera logiskt. I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt och kreativt kring dem.

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap.
  2. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder.
  3. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier samt deras tillämpning.
  4. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar.
  5. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp.
  6. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en logisk argumentation.

Kursen filosofi 1 omfattar de sex punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

FIOFIO01

Kursfakta

Kursnamn:Filosofi 1
Kurskod:FIOFIO01
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Tidigare kurs: Filosofi A.

Förutsättningar

Litteratur

Man kan använda vilken lärobok som helst i Filosofi för gymnasiet. I den här kursen finns sidhänvisningar till en bok som just har utgetts i en ny upplaga. Den gamla upplagan fungerar dock lika bra och sidhänvisningarna stämmer överens. Den nya upplagan heter: Filosofi 1 och 2 (2013) Levander M, Westman J-E.
Förlag: Liber AB. ISBN: 9789147107988
Direkt länk till litteraturen Den gamla upplagan heter:Filosofi: Ingen lära utan en aktivitet.(2009) Levander M, Westman J-E.
Förlag: Liber AB.
ISBN: 9789147092888

FIOFIO02

Kursfakta

Kursnamn:Filosofi 2
Kurskod:FIOFIO02
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Filosofi 2, bygger på kursen filosofi 1.

Tidigare kurs: Filosofi B, FS1202.

Förutsättningar

Litteratur

Du kan använda vilket läromedel i filosofi som helst eftersom ingen uppgift är direkt knuten till boken. Däremot finns sidhänvisningar till uppgifterna och dessa är hämtade i från följande böcker: Filosofi 1 och 2* (2013) Levander M, Westman J-E. Förlag: Liber AB. ISBN: 9789147107988

samt: Filosofins värld. (2009) Levander M, Westman J-E.
Förlag: Liber AB.
ISBN13:9789147079292

*Den gamla upplagan heter och fungerar lika bra: Filosofi: Ingen lära utan en aktivitet. (2009) Levander M, Westman J-E.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147092888