GRUND MATEMATIK

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer.Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i arbetslivet samt i samhällets beslutsprocesser.

Ämnets syfte

Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklarintresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleven möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder,modeller och resultat. Eleven ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleven genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar,göra beräkningar och för att presentera och tolka data. Undervisningen ska bidra till att eleven utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att möta varierade arbetsformer och arbetssätt, där undersökande aktiviteter utgör en del. När så är lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö. Eleven ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleven även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardags och arbetslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans. Genom undervisningen i kursen matematik grund 2, ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  1. Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  2. Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  3. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  4. Föra och följa matematiska resonemang.
  5. Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kursen matematik grund 2 omfattar de fem punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GRNMAT2

Kursfakta

Kursnamn:Grund Matematik
Kurskod:GRNMAT2
Kurslängd:150 Dagar
Gymnasiepoäng:600

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Grund Matematik är indelad i 4 delkurser

Litteratur

Corda Bas 1 2:a upplagan, 2013
Danielsson R, Gabrielsson G, Löfstrand B.
Förlag: Gleerups
ISBN13: 9789140683335

Matematik 8, digital bok
Gleerups förlag
Matematik 9, digital bok
Gleerups förlag
Tillgång till de digitala böckerna  fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

GRNMATA

Kursfakta

Kursnamn:Grund Matematik  1/4
Kurskod:GRNMATA
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Grund Matematik  är uppdelad i fyra delkurser, där Grund Matematik 1/4 är första delen

Förutsättningar

Litteratur

Corda Bas 1 2:a upplagan, 2013
Danielsson R, Gabrielsson G, Löfstrand B.
Förlag: Gleerups
ISBN13: 9789140683335

GRNMATB

Kursfakta

Kursnamn:Grund Matematik 2/4
Kurskod:GRNMATB
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Matematik Grund är uppdelad i fyra delkurser, där Matematik Grund  2/4 är andra delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

Corda Bas 1 2:a upplagan, 2013
Danielsson R, Gabrielsson G, Löfstrand B.
Förlag: Gleerups
ISBN13: 9789140683335

GRNMATC

Kursfakta

Kursnamn:Grund Matematik  3/4
Kurskod:GRNMATC
Kurslängd:50 Dagar
Gymnasiepoäng:200

Rekommenderade förkunskaper

Matematik Grund är uppdelad i fyra delkurser, där Matematik Grund  3/4 är tredje delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 8, digital bok
Gleerups förlag

Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn

GRNMATD

Kursfakta

Kursnamn:Grund Matematik 4/4
Kurskod:GRNMATD
Kurslängd:50 Dagar
Gymnasiepoäng:200

Rekommenderade förkunskaper

Matematik Grund är uppdelad i fyra delkurser, där Matematik Grund  4/4 är fjärde delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

Matematik 9, digital bok
Gleerups förlag
Tillgång till boken fås vid kurstart via vår lärplattform ExLearn