GRUND SVENSKA

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte

Undervisningen i kursen svenska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, få tilltro till sin språkförmåga och därigenom kunna uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt vid fortsatta studier. Det innebär att eleven genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevens intresse för att läsa och skriva.Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genomskilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleven utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleven ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.Vidare ska undervisningen bidra till att eleven utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar innehållet i texter och talat språk från olika källor. Genom undervisningen ska eleven även ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig muntligt i samtal och framställningar av olika slag samt förmågan att tillgodogöra sig muntliga framställningar och reflektera kringsyfte och sammanhang. Genom undervisningen i kursen ska eleven också ges förutsättningar att använda olika strategier och redskap för språklig förståelse samt för att tala och skriva i olika genrer och situationer. I undervisningen ska eleven möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleven utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleven ges förutsättningar att utveckla sitt språk och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier.På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevens medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleven får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleven ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Undervisningen i kursen svenska på grundläggande nivå 2e ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  1. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften och i olika sammanhang.
  2. Förstå och tolka innehållet i muntliga presentationer och talat språk i olika medier.
  3. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
  4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
  6. Välja texter och talat språk från olika källor och värdera innehållet.

Kursen svenska på grundläggande nivå 2e omfattar de sex punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

GRNSVE2

Kursfakta

Kursnamn:Grund Svenska  4/4
Kurskod:GRNSVE2
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:700

Rekommenderade förkunskaper

Svenska på grundläggande nivå är uppdelad i sex delkurser, där svenska på grundläggande nivå 2e är sista delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

GRNSVEA

Kursfakta

Kursnamn:Grund Svenska  1/4
Kurskod:GRNSVEA
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska på grundläggande nivå 2b är uppdelad i sex delkurser, där svenska på grundläggande nivå 2b är den tredje delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

Mål Svenska Grammatik på svenska. Ballardini K, Stjärnlöf Å, Viberg Å. (2011).
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN13: 978-91-27-50149-2

Svenska skrivregler. (Uppl. 3)
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147084609

GRNSVEB

Kursfakta

Kursnamn:Grund Svenska 2/4
Kurskod:GRNSVEB
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:200

Rekommenderade förkunskaper

Svenska på grundläggande nivå är uppdelad i sex delkurser, där svenska på grundläggande nivå 2c är fjärde delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

GRNSVEC

Kursfakta

Kursnamn:Grund Svenska  3/4
Kurskod:GRNSVEC
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:200

Rekommenderade förkunskaper

Svenska på grundläggande nivå är uppdelad i sex delkurser, där svenska på grundläggande nivå 2d är femte delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur

GRNSVED

Kursfakta

Kursnamn:Grund Svenska  4/4
Kurskod:GRNSVED
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:200

Rekommenderade förkunskaper

Svenska på grundläggande nivå är uppdelad i sex delkurser, där svenska på grundläggande nivå 2d är femte delen i kursen.

Förutsättningar

Litteratur