NATURKUNSKAP

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. Den ska leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur naturvetenskapliga kunskaper kan användas i såväl yrkesliv som vardagsnära situationer och för att göra personliga val och ställningstaganden.

Utifrån aktuella frågeställningar och företeelser ska undervisningen ge eleverna möjlighet att använda naturvetenskapliga kunskaper och arbetsmetoder. Det betyder att samtidigt som undervisningen ska behandla olika innehåll som till exempel miljö- och klimatfrågor, jordens resursfördelning, kretslopp, hälsa eller genmodifiering ska den också påvisa hur dessa frågor kan hanteras utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Genom att få diskutera och utforska frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin samtid. Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att:

  1. Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
  2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
  3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.
  4. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen.
  5. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.
  6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

NAKNAK01a1

Kursfakta

Kursnamn:Naturkunskap 1a1
Kurskod:NAKNAK01a1
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Naturkunskap 1a1, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Henriksson, Anders (2017), Synpunkt 1a1.
Malmö: Gleerups Förlag. E-bok.
ISBN: 978- 91-40-67981-9

NAKNAK01a2

Kursfakta

Kursnamn:Naturkunskap 1a2
Kurskod:NAKNAK01a2
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Naturkunskap 1a2, bygger på naturkunskap 1a1.

Förutsättningar

Litteratur

Henriksson, Anders (2017), Synpunkt 1b.
Malmö: Gleerups Förlag. E-bok.
ISBN: 978-91-40-67980-2

NAKNAK01b

Kursfakta

Kursnamn:Naturkunskap 1b
Kurskod:NAKNAK01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Naturkunskap 1b, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Henriksson, Anders (2017), Synpunkt 1b.
Malmö: Gleerups Förlag. E-bok.
ISBN: 978-91-40-67980-2

NAKNAK02

Kursfakta

Kursnamn:Naturkunskap 2
Kurskod:NAKNAK02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Naturkunskap 2, bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b.

Förutsättningar

Litteratur

Henriksson, Anders (2017), Synpunkt 2.
Malmö: Gleerups Förlag. E-bok.
ISBN: 978-91-40-68410-3