RECEPTIONS- OCH KONFERENSSERVICE

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt. Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
  2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
  3. Kunskaper om olika programvaror.
  4. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
  5. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
  6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
  8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kursen receptions- och konferensservice omfattar de åtta punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

ADMREC0

Kursfakta

Kursnamn:Receptions- och konferensservice
Kurskod:ADMREC0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Tidigare kurs: Konferens och reception, ADM1208.

Förutsättningar

Litteratur

Konferens och reception-faktabok.
Av Mona Johansson, Sonja Westerblad
ISBN:9789147077533

Konferens och reception-arbetsbok
av Mona Johansson, Sonja Westerblad
ISBN: 9789147072132

Obs: I kursen ingår två veckors praktik så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APL).