SAMHÄLLSKUNSKAP

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Kursen samhällskunskap 1a1 omfattar de fem punkterna ovan. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

SAMSAM01a1

Kursfakta

Kursnamn:Samhällskunskap 1a1
Kurskod:SAMSAM01a1
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 1a1, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Kompass till samhällskunskap. Eliasson M, Nolervik G.
Förlag: Gleerups.

SAMSAM01a2

Kursfakta

Kursnamn:Samhällskunskap 1a2
Kurskod:SAMSAM01a2
Kurslängd:10 Dagar
Gymnasiepoäng:50

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 1a2, bygger på kursen samhällskunskap 1a1.

Förutsättningar

Litteratur

Kompass till samhällskunskap. Eliasson M, Nolervik G.
Förlag: Gleerups.
ISBN13: 9789140675323

SAMSAM01b

Kursfakta

Kursnamn:Samhällskunskap 1b
Kurskod:SAMSAM01b
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 1b, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Zigma 1,2 & 3. Bengtsson B-A.
Förlag: Liber AB.
ISBN: 9789147117437

SAMSAM02

Kursfakta

Kursnamn:Samhällskunskap 2
Kurskod:SAMSAM02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 2, bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

Förutsättningar

Litteratur

Zigma 1,2 & 3. Bengtsson B-A.
Förlag: Liber AB.
ISBN: 9789147117437

SAMSAM03

Kursfakta

Kursnamn:Samhällskunskap 3
Kurskod:SAMSAM03
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Samhällskunskap 3, bygger på kursen samhällskunskap 2.

Förutsättningar

Litteratur

En bra bok för första delen av kursen, samt att ha hemma om du tänker studera vidare är:

Vetenskapsteori för nybörjare. Thurén T.
Förlag: Liber AB.
ISBN13: 9789147086511