SPECIALPEDAGOGIK

Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om olika funktionsnedsättningar och om deras konsekvenser i olika sammanhang.
  2. Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
  3. Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
  4. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor.
  5. Förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter för att skapa goda villkor för människors deltagande i olika situationer.
  6. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att stödja och assistera människor i olika situationer.
  7. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter.

Kursen specialpedagogik 1 omfattar de sju punkterna ovan. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

SPCSPE01

Kursfakta

Kursnamn:Specialpedagogik 1
Kurskod:SPCSPE01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Specialpedagogik 1. Svensson S. (2011).
Förlag: Sanoma utbildning.
ISBN13: 9789152309469

SPCSPE02

Kursfakta

Kursnamn:Specialpedagogik 2
Kurskod:SPCSPE02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Specialpedagogik 2, bygger på kursen specialpedagogik 1.

Förutsättningar

I kursen ingår en APL- period på fyra veckor. Under denna APL skall eleverna få möjlighet att vara med inom verksamheter där brukare behöver särskilt stöd etc. Lämpliga APL- platser kan vara gruppboende, dagcenter, elevassistent inom skolan etc.

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur:

Specialpedagogik 2, Svensson-Höstfält S. (2013)
Förlag: Sanoma utbildning
ISBN13: 978 91 5236 061