SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över sin egen flerspråkighet och sina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk i det svenska samhället. I undervisningen ska eleverna få rikligt med tillfällen att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag, film och andra medier ska användas som källa till insikter om andras erfarenheter, tankar och föreställningsvärldar, och för att ge eleverna en möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Innehållet ska väljas så att elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Flerspråkighet är en tillgång för såväl individen som samhället, och genom att jämföra språkkunskaper och språkliga erfarenheter med andra ska eleverna ges möjlighet att utveckla en bättre förståelse av vilken funktion språket har för kommunikation, tänkande och lärande.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
  4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.
  5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
  7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
  8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar de åtta punkterna ovan.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

SVASVA01

Kursfakta

Kursnamn:Svenska som andraspråk 1
Kurskod:SVASVA01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk 1, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Då kursen innehåller prov som utförs online behöver du ha tillgång till en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Frivillig referenslitteratur. Mål Svensk grammatik. Ballardin K, Stjärnlöf S, Viberg Å.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN: 9789127501492

SVASVA02

Kursfakta

Kursnamn:Svenska som andraspråk 2
Kurskod:SVASVA02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk 2, bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

Förutsättningar

Litteratur

Mål Svensk grammatik. Ballardini K, Stjärnlöf S, Viberg Å.
Förlag: Natur & Kultur.
ISBN: 9789127501492

Övrig litteratur och media finns i delmomenten.

SVASVA03

Kursfakta

Kursnamn:Svenska som andraspråk 3
Kurskod:SVASVA03
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska som andraspråk 3 bygger på kursen svenska som andraspråk 2.

Förutsättningar

Litteratur

Då kursen innehåller prov som utförs online behöver du ha tillgång till en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Dokumenten som du behöver för att lösa uppgifterna finns i kursen. Källmaterial för uppsatsskrivningen förväntas du söka på biblioteket.

Som frivillig referenslitteratur rekommenderas

Handbok i svenska som andraspråk av Claes Garlén och Gunlög Sundberg, ISBN: 9789113044255

samt

Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson
(ISBN 978-91-523-1989-5)

samt

SAOL (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket)
Norstedts förlag, ISBN: 9789113043555