SVENSKA

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor. Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  8. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  9. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.

Kursen svenska 1 omfattar de nio punkterna ovan.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

SVESVE01

Kursfakta

Kursnamn:Svenska 1
Kurskod:SVESVE01
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska 1, bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Förutsättningar

Litteratur

Då kursen innehåller prov som utförs online behöver du ha tillgång till en webbkamera och ett headset med mikrofon.

Svenska impulser 1, Markstedt C-J, Eriksson S
Förlag: Sanoma utbildning.
ISBN13: 9789162270728

SVESVE02

Kursfakta

Kursnamn:Svenska 2
Kurskod:SVESVE02
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska 2, bygger på kursen svenska 1.

Förutsättningar

Litteratur

Litteraturen lever-Antiken-1914
Ulf Jansson
Liber (2006)
ISBN: 9789147078059

SVESVE03

Kursfakta

Kursnamn:Svenska 3
Kurskod:SVESVE03
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Svenska 3 bygger på kursen Svenska 2, men det finns inget krav på att ha läst Svenska 2.

Förutsättningar

Litteratur

Då kursen innehåller prov som utförs online behöver du ha tillgång till en webbkamera och ett headset med mikrofon.

De dokument som du behöver för att kunna lösa uppgifterna finns i kursen.

Novellsamlingarna är kända och bör finnas på biblioteket.

Som frivillig referenslitteratur rekommenderar vi

Svenska Impulser 3 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson, Samona utbildning, ISBN: 9789152319895

samt

SAOL (Svenska Akademiens ordlista över svenska språket)
Norstedts förlag, ISBN: 9789113043555