VÅRDPEDAGOGIK OCH HANDLEDNING

Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska syfta till att eleverna utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar intresse för hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om människors interaktion och socialisation samt om handledningens betydelse. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att medverka och använda sina kunskaper i olika situationer. Genom medverkan i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av olika sociala och pedagogiska sammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och attityder. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den. Att använda it för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska också ingå i undervisningen.

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal.
  2. Kunskaper om handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.
  3. Kunskaper om relevanta begrepp och teorier.
  4. Förmåga att planera och genomföra uppgifter inom området.
  5. Förmåga att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
  6. Förmåga att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat.
  7. Kunskaper om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.

Kursen vårdpedagogik och handledning omfattar de sju punkterna ovan.

VAR ERBJUDER MIROI DEN HÄR KURSEN?

Gymnasiearbete – Vård

Mer information

PEAVÅD0

Kursfakta

Kursnamn:Vårdpedagogik och handledning
Kurskod:PEAVÅD0
Kurslängd:25 Dagar
Gymnasiepoäng:100

Rekommenderade förkunskaper

Förutsättningar

Litteratur

Vårdpedagogik och handledning. Blohm A, Sparre H. (2012).
Förlag: Sanoma Utbildning.
ISBN13: 9789152314265